Regulamin

 • Polityka prywatności
 • Regulamin kart studia tańca Salsa Libre
 • Warunki uczestnictwa w programie bonusowym studia tańca Salsa Libre
 • Zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych studia tańca Salsa Libre

Kwestie prywatności i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności Salsa Libre.
https://www.salsalibre.pl/polityka-prywatnosci
Zapraszamy do zapoznania się!


REGULAMIN KART SALSA LIBRE
Obowiązuje od 5. października 2015

1. OKREŚLENIA I DEFINICJE: 

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie: 
 1. KARTA- Karta Salsa Libre wydawana przez organizatora klientom Studia
 2. KREDYT- jednostka finansowa na koncie klienta
 3. KONTO KLIENTA- konto kredytowe, na którym klient gromadzi jednostki finansowe
 4. ORGANIZATOR- Studio Tańca Salsa Libre prowadzone przez firmę Salsa Libre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 5. KLIENT- uczestnik zajęć tanecznych Studia Tańca Salsa Libre
 6. RECEPCJA- punkt obsługi klienta
 7. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania karty Salsa Libre
 8. UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty Salsa Libre na zasadach opisanych w regulaminie
 9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi klienta
 10. ZASILENIE KONTA- zasilenie pieniężne konta kredytowego karty.
 11. KARNET- karnet na zajęcia obowiązujący na jednym wybranym kursie z oferty Salsa Libre.
 12. LEKCJA - godzina zegarowa nauki czyli 60 minut.
 13. BLOK ZAJĘĆ HOLIDANCE- 5 lekcji nauki po 60 minut.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca Salsa Libre jest posiadanie bezpłatnej Karty Salsa Libre a także posiadanie konta w Systemie Obsługi Studia.
 2. Każdy uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
 3. Karta jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
 4. Karta wydawana jest na czas nieoznaczony.
 5. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
 6. Regulamin, określa zasady posiadania i korzystania z Karty Salsa Libre
 7. Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu posiadania Karty;
 8. Warunki i zasady związane z uczestnictwem w Programie Bonusowym określa dokument Warunki uczestnictwa Programu Bonusowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2015 roku.

3. WARUNKI POSIADANIA KARTY SALSA LIBRE:

 1. Uczestnik staje się posiadaczem Karty przez podanie danych osobowych w recepcji Salsa Libre.
 2. Posiadaczem Karty Salsa Libre mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 4. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Karty Salsa Libre określoną w Cenniku na stronie internetowej organizatora.
 5. Okres ważności karty obejmuje miesiące, w których Uczestnik ma wykupiony Karnet na zajęcia w Salsa Libre lub w miesiącach, w których Klient ma środki finansowe na swoim Koncie generujące zniżkę na zajęcia zgodnie z Cennikiem Salsa Libre.
  Okres ważności karty jest oznaczany hologramami dołączanymi do karty i wydawanymi przez pracowników Recepcji.
 6. Posiadacze kart partnerskich Multisport, FitProfit, OK System i FitFlex są również uprawnieni do określenia okresu ważności w miesiącach, w których co najmniej raz skorzystali z oferty zajęć Organizatora.
 7. Uczestnikowi posiadającemu ważną Kartę Salsa Libre przysługują rabaty i zniżki u Organizatora wg Cennika na stronie internetowej Organizatora.
 8. Uczestnikowi posiadającemu ważną Kartę Salsa Libre przysługują rabaty i zniżki u Partnerów Organizatora, które określone zostały na stronie internetowej Organizatora: http://www.salsalibre.pl/partnerzy
 9. Zniżki i rabaty Organizatora i jego Partnerów nie sumują się.
 10. Uczestnik może każdorazowo sprawdzić saldo oraz historię wykorzystania kredytów na koncie bezpośrednio w recepcji Organizatora.
 11. W przypadku kradzieży bądź utraty Karty posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia.
 12. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty.
 13. W przypadku utraty Karty, klient nie traci zgromadzonych kredytów na koncie.
 14. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę ponosi dodatkowe koszty manipulacyjne wydania nowej Karty zawarte w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.
 15. Uczestnik ma obowiązek zachować potwierdzenie opłaty za zasilenie konta Karty.
 16. Potwierdzenie opłaty jest podstawą do reklamacji w sprawie stanu konta kredytowego.
 17. Organizator ma obowiązek udostępnić uczestnikowi całą historię zasileń konta oraz historię jego wykorzystania.
 18. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 19. Środki finansowe zgromadzone na karcie (koncie)  nie podlegają zwrotowi, a ostateczny termin ich wykorzystania upływa po terminie określonym w Cenniku na stronie www Organizatora w przypadku zasileń uprawniających do zniżki (patrz Cennik) oraz 8 dób w przypadku doładowań nie uprawniających do zniżki.
  Przy czym środki zgromadzone na Karcie w ramach Karnetu Elastycznego mogą zostać przeniesione na kolejny okres 30 dniowy od momentu kolejnej wpłaty jedynie jeśli są niższe niż 32,5zł.
 20. W przypadku osób posiadających na dzień 5.10.2015 środki zgromadzone na Karcie wyższe niż 1000zł ostateczny czas wykorzystania tych środków mija 5.04.2016 i w tym okresie nie mogą ulegać przedłużaniu ważności czy powiększaniu. Po tym okresie ważność środków wygasa.
 21. Doładowanie nie uprawniające do zniżki nie przedłużają ważności zniżki ani też terminu ważności stanu konta.
 22. Doładowanie nie uprawniające do zniżki ważne są 8 dni w przypadku braku kredytów na koncie lub do końca ważności obowiązującej zniżki w przypadku obecności kredytów na koncie.
 23. Doładowanie powodujące powstanie nowej zniżki na koncie klienta likwiduje poprzednie zniżki na koncie klienta.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin zawiera wszystkie warunki posiadania Karty.
 2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty w recepcji Organizatora.
 3. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w Regulaminie.
 4. Posiadacz Karty zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczestnictwa w zajęciach tanecznych określonych na stronie internetowej Organizatora.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.
 6. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu w recepcji Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
 7. Dokonane zmiany wchodzą w życie w stosunku do wszystkich posiadaczy kart z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z pkt. poprzednim, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt. następnym.
 8. W okresie 14 dni od dnia ogłoszenia każdy posiadacz karty może złożyć pisemną rezygnację z uczestniczenia w programie poprzez złożenie takowego oświadczenia w Recepcji Organizatora. Złożenie rezygnacji powoduje, że wobec takiej osoby do końca terminu na wykorzystanie środków zgromadzonych na karcie według stanu na dzień ogłoszenia zmian będą stosowane warunki nie uwzględniające wprowadzonych zmian, a po upływie tego terminu karta Salsa Libre traci ważność. Osoba taka może w tym okresie korzystać jedynie ze zgromadzonych w dniu ogłoszenia zmian środków, a możliwość uzupełnienia karty może nastąpić jedynie w przypadku nawiązania współpracy na nowych zasadach.
 9. Brak pisemnej rezygnacji z wprowadzanych zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem nowego Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE:
 1. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca Salsa Libre na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
  a) Korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem, 
  b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca Salsa Libre, w tym z: szatni, pryszniców, toalet.
 2. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 3. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
 4. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w recepcji.
 5. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
 6. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level, podstawowy, początkujący wyższy / Improvers, średnio zaawansowany, zaawansowany, Master Class
 7. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym i zaawasowanym jest zgoda Instruktora.
 8. Po godzinie 22:00 recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe 
 9. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób).
 10. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 11. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.
 12. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
 13. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor.
 14. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 16. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 17. Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Studia Salsa Libre przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Studia.
 18.  Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu w szatni.
 19.  W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Studia Salsa Libre rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Studia.
 20. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.

Załącznik 1

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BONUSOWYM STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE

Obowiązuje od 1. X. 2011

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa w Programie Bonusowym”) określa zasady funkcjonowania Programu Bonusowego Salsa Libre (Organizatora) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów. W razie wątpliwości przyjmuje się rozumienie sformułowań użytych w niniejszym dokumencie zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Kart Studia Salsa Libre, dostępnymi tutaj http://salsalibre.pl/regulamin

2. Program bonusowy

 1. Program funkcjonuje od 1 października 2014 r do 31 września 2015.
 2. Salsa Libre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Organizator) zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 8 Warunków Uczestnictwa w Programie Bonusowym.
 3. Program jest organizowany i zarządzany przez Salsa Libre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Organizator”) przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracy („Partnerzy Programu”).
 4. Program Bonusowy polega na otrzymywaniu przez Uczestników premii punktowych („Punktów”) w wyniku nabycia przez nich określonych usług świadczonych przez Organizatora.
 5. Do usług, których nabycie powoduje otrzymanie puntów, o których mowa w pkt 2. 4 należą: kursy regularne we wszystkich lokalizacjach Salsa Libre, warsztaty weekendowe, kursy w ramach wakacyjnych warsztatów HoliDance, wyjazdy wakacyjne, zakup passów na festiwale organizowane przez Organizatora oraz Combo Passów, gdzie Organizator ma swój udział.
 6. Przyznane Punkty Uczestnik będzie miał prawo wymienić na nagrody („Nagrody”) ufundowane przez Partnerów Programu Bonusowego. Aktualna lista Partnerów Programu dostępna jest na stronie http://salsalibre.pl/nagrodybonusowe
   Minimalny próg punktowy musi wynosić 10 000 punktów na koncie użytkownika. Od tego pułapu możliwa jest wymiana punktów na nagrody. Informacja o liczbie punktów pojawi się na koncie uczestnika w momencie skorzystania z usługi.
 7. Warunkami uczestnictwa w Programie są:
  1. Posiadanie Karty Salsa Libre,
  2. Wyrażenie pisemnej zgody na postanowienia Regulaminu Kart Salsa Libre oraz niniejszych Warunków Uczestnictwa Programu Bonusowego Salsa Libre na recepcji Studio Tańca Salsa Libre,
  3. Nabycie usług oferowanych przez Organizatora.

3. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 2. 8.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom poprzez stronę internetową Organizatora pod adresem http://salsalibre.pl/programbonusowy

4. Karty Salsa Libre

 1. Karta Salsa Libre umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.
 2. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia lub w razie innych problemów z używaniem Karty dane Konto w Programie przypisane do Uczestnika zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.

5. Przyznawanie Punktów

 1. W związku z nabywaniem określonych usług świadczonych przez Organizatora Uczestnikom Programu zostaną przyznane Punkty poprzez ich zapisanie na Koncie Klienta
 2. Ilość punktów przyznawana za każdą złotówkę wydaną na dany produkt lub usługę Organizatora jest różna w zależności od produktu lub usługi. Jest ona podana na stronie www Organizatora w dziale Program Bonusowy.
 3. Punkty Programu Bonusowego przyznawane są w momencie wykorzystania środków zgromadzonych na Konice Klienta na określony produkt lub usługę. 
 4. Punkty zdobywane w Programie mogą być wymieniane na nagrody fundowane przez Partnerów Programu. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 5. Powiększaniem ilości punktów na koncie Programu skutkuje jedynie wykorzystanie środków z Konta Klienta.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z nabycia usług, za które zostały przyznane Punkty, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Punktów. To samo dotyczy przypadku błędnego zaksięgowania transakcji.

6. Stan Konta 

 1. Przyznane Punkty są zapisywane pod numerem Karty Salsa Libre na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora („Konto Klienta”). Informacja o aktualnym stanie Konta jest dla Uczestników dostępna na recepcji Studio Tańca Salsa Libre zgodnie z aktualnymi danymi kontaktowymi podanymi na stronie www SL
7. Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Uczestnik Programu realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych Punktów, wysyłając informację o wyborze nagrody na adres e-mail: bonusowy@SalsaLibre. pl wpisując w tytule wiadomości hasło „Program Bonusowy – nagroda” zaś w jej treści imię, nazwisko, numer telefonu, numer Karty Salsa Libre oraz nazwę nagrody zgodną z nazewnictwem zastosowanym przez Organizatora. Na podstawie e-maila o prawidłowej treści Organizator dokona weryfikacji zawartych w nim informacji oraz zmniejszy liczbę zgromadzonych przez Uczestnika Punktów o wartość punktową wybranej przez niego Nagrody. Uczestnik po uzyskaniu odpowiedzi mailowej lub telefonicznej od Organizatora osobiście odbiera Nagrodę w Recepcji Organizatora w siedzibie głównej, przy ul. Przasnyskiej 6b w Warszawie we wskazanym terminie lub na podstawie wydanego na Recepcji Salsa Libre vouchera korzysta z usługi we wskazanej lokalizacji Partnera Programu. Uczestnik samodzielnie nawiązuje kontakt z Partnerem Programu w celu umówienia miejsca i terminu realizacji nagrody, w przypadku usługi realizowanej w lokalizacji Partnera. Organizator zastrzega 14 dni na odbiór nagrody.
 2. Wymiana Punktów na Nagrody jest możliwa po uzyskaniu minimalnej ilości punktów równej 10 000.
 3. W przypadku wad Nagród reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania Nagrody, za pośrednictwem e-maila: bonusowy@salsalibre.pl wpisując w tytule e-maila hasło „Program Bonusowy – reklamacja” zaś w jego treści imię, nazwisko, numer telefonu, numer Karty Salsa Libre, nazwę nagrody, termin jej odbioru oraz opis wady. Okres rozpatrzenia prawidłowo zgłoszonej reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty jej wpływu.
 4. Wszelkie zastrzeżenia co do liczby Punktów zgromadzonych w Programie, Uczestnik Programu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą do zmiany liczby Punktów. Liczbę posiadanych Punktów można sprawdzić na stronie internetowej Organizatora, w zakładce dedykowanej Programowi.
 5. Punkty należy wykorzystać w danym roku, w okresie obowiązywania Programu tj od 1.10.2012 do 31.10.2013. Od momentu zakończenia Programu tj 31.10.2013 uczestnik ma 14 dni na realizację nagrody. Po tym czasie punkty na koncie uczestnika wygasają. Punkty nie wykorzystane w okresie trwania Programu mogą być przeniesione do innych programów lub akcji prowadzonych przez Organizatora.
 6. W przypadku gdy liczba Punktów zebranych na Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybraną Nagrodę, Organizator, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej Programu i w Warunkach Uczestnictwa dotyczących przyznawania i korzystania z Nagród, może umożliwić uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów, które są zebrane na koncie Uczestnika, a wartością wybranej Nagrody, przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
 7. Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z wyborem Uczestnika na Nagrody, które oferują Organizator i Partnerzy Programu.
 8. Przeniesienie punktów na rzecz innych Uczestników Programu nie jest możliwe.
 9. Organizator zastrzega określoną liczbę nagród w danym progu punktowym. Każda z Nagród będzie dostępna do wyczerpania zapasów. O stanie nagród Organizator będzie na bieżąco informował na stronie
  http://salsalibre.pl/nagrodybonusowe
 10. Organizator jak również poszczególni Partnerzy Programu, odpowiadają jedynie za przekazanie (dostarczenie) Uczestnikom Programu zapewnianych przez nich Nagród.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Bonusowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie mailowe na adres e-mail:bonusowy@salsalibre.pl
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie Bonusowym powoduje utratę zebranych Punktów.

9. Zakończenie Programu Bonusowego

 1. Organizator ma prawo jednostronnie zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną poinformowani przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora.
 2. Po zakończeniu Programu, Uczestnik ma prawo wymienić zebrane Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

10. Postanowienia końcowe

 1. Podpisany poniżej Uczestnik Programu Bonusowego Salsa Libre wyraża zgodę na gromadzenie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych, statystycznych. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na użycie jego danych osobowych w ramach reklamowania usług Organizatora na portalach społecznościowych, w mediach oraz w innych formach promocji. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz żądanie ich aktualizacji.

Biuro Obsługi Uczestnika Programu Bonusowego funkcjonuje pod adresem mailowym bonusowy@salsalibre.pl. Tu należy kierować zapytania o nagrody oraz kwestie organizacyjne ich odbioru.SPOŁECZNOŚCI
PARTNERZY
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...