Regulamin

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2
 • ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE
 • ZAWIESZANIE I ANULOWANIE KARNETÓW W SALSA LIBRE
 • REKLAMACJE


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kwestie prywatności i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności Salsa Libre, która znajduje się pod tym linkiem https://www.salsalibre.pl/polityka-prywatnosci Zapraszamy do zapoznania się!.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2
§ 1 Zakres regulacji
Polityka bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje pracowników oraz uczestników zajęć stacjonarnych, tj. wyłącznie w lokalu Studia Tańca Salsa Libre oraz zajęć tzw. mieszanych tj. odbywających się jednocześnie stacjonarnie w lokalu Studia Tańca Salsa Libre i z transmisją online, jednak w przypadku zajęć mieszanych ogranicza się tylko do uczestników zajęć uczestniczących w zajęciach stacjonarnie.
§ 2 Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.
 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 24.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej realizowanych w ramach kursów tańca i edukacji ruchowej.
  a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1
  b) Salsa Libre zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
  c) jako wykładnię prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
  d) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
  e) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".

 3. Każda osoba, która przebywa na terenie studia tańca Salsa Libre musi posiadać ważną wejściówkę na zajęcia. W przypadku nieposiadania wejściówki taka osoba jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każda wejściówka określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

 4. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Salsa Libre stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
  b) Salsa Libre dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://www.salsalibre.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego
  c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
  d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE
 1. Zajęcia prowadzone przez Studio Tańca Salsa Libre są prowadzone w formie zajęć:
  a) stacjonarnych - w lokalu Studia Tańca Salsa Libre
  b) online – transmitowanych uczestnikom przez internet
  c) mieszanych – jednocześnie stacjonarnie i online.
 2. Uczestnicy zajęć stacjonarnych i mieszanych w zakresie stacjonarnym mają prawo wstępu do lokalu Studia Tańca Salsa Libre na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
  a) Korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca Salsa Libre, w tym z: szatni, pryszniców, toalet.
 3. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 4. Na zajęciach obowiązują limity miejsc - ze względu na odmiennych charakter zajęć, ustalane dla każdych z nich osobno.
 5. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą telefoniczną, e-mailową, za pomocą systemu rezerwacji na stronie http://app.salsalibre.pl/ lub osobiście w recepcji. W procesie rejestracji uczestnik jest zobowiązany podać swój kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, który będzie służyć do informacji o technicznych sprawach dotyczących kursu: odwołanie, przesunięcie, możliwość kontynuacji etc.
 6. W związku z wprowadzonym limitem miejsc na zajęciach zostaje wprowadzony obowiązek uprzedniego rejestrowania się na konkretne zajęcia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich uczestników zajęć, także posiadających karnety, niezależne od rodzaju karnetu.
 7. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby wcześniej zarejestrowane poprzez zgłoszenie udziału w zajęciach oraz dokonanie opłaty. Za rejestrację uważa się łącznie dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za konkretne zajęcia ze wskazaniem w tytule rodzaju i godziny zajęć oraz imienia i nazwiska uczestnika. Zgłoszenie jest uznane za dokonane wyłącznie w razie potwierdzenia zgłoszenia przez Studio Tańca Salsa Libre.
 8. Uiszczenie opłaty dokonywane jest z chwilą wpływu środków na rachunek Studia Tańca Salsa Libre. Samo uiszczenie opłaty bez dokonania zgłoszenia nie będzie uwzględniane jako rejestracja na zajęcia.
 9. Zapisy na zajęcia bezpośrednio przed zajęciami są możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc.
 10. Studio zastrzega, iż integralną częścią usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia. Uczestnik wykupuje pojedyncze wejście lub karnet w formie rezerwacji terminu/terminów oraz wybranego miejsca w grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa w zajęciach w wybranym dniu i godzinie. Podstawami realizacji usługi są zapewnienie odpowiednich proporcji partnerek i partnerów i/lub utrzymanie ciągłości realizowanego materiału. W konsekwencji, rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć i proporcje. 
 11. W przypadku wykupienia karnetu BASIC, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na odpowiednią liczbę kolejnych terminów zajęć. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę ani na następny miesiąc.
 12. W przypadku nieobecności zgłoszonej na 24 godziny przed zarezerwowanym wstępem, klientowi przysługuje prawo do przeniesienia rezerwacji na inne zajęcia. Ze względu na integralność programu nauczania na zajęciach o tym na które zajęcia może zostać przeniesiona rezerwacja decydują instruktorzy prowadzący w porozumieniu z recepcją. Dla nieobecności niezgłoszonych i zgłoszonych na krócej niż 24 godziny nie przysługuje prawo przepisania rezerwacji.
 13. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
 14. Rejestracja na zajęcia jest równoważna z zapoznaniem się przez uczestnika z Polityką prywatności Salsa Libre i wyrażeniem zgody na jej treść.
 15. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level, podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany, Master Class
 16. Ze względów bezpieczeństwa własnego i innych oraz zapewnienia odpowiedniego rozwoju tanecznego innym uczestnikom zajęć, Klient może uczestniczyć tylko w tych zajęciach, które nie przewyższają jego poziomu tanecznego. O możliwości uczestnictwa w zajęciach ze względu na to kryterium decyduje instruktor prowadzący.
 17. 15 minut po rozpoczęciu ostatnich zajęć recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe. 
 18. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób).
 19. Instruktor i pracownicy recepcji mają prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 20. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika lub pracowników Salsa Libre.
 21. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
 22. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor.
 23. W przypadku nieprzestrzegania postanowień tego Regulaminu i/lub zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 25. Utrwalenie przez uczestników całości lub części zajęć stacjonarnych oraz zajęć online jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora. W przypadku zajęć mieszanych utrwalenie przez uczestników całości lub części tych zajęć jest dopuszczalne wyłącznie przez uczestników uczestniczących na zajęciach stacjonarnie – również za uprzednią zgoda instruktora. Z uwagi na udział w zajęciach mieszanych uczestników uczestniczących stacjonarnie, co powoduje ryzyko zarejestrowania tychże uczestników w trakcie zajęć bez ich zgody i brak możliwości weryfikacji przez organizatora zarejestrowanego materiału, utrwalenie całości lub części zajęć mieszanych przez uczestników uczestniczących w zajęciach w sposób online nie jest dopuszczalne.
 26. Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi Uczestnikami. Codzienna praca Studia nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 27. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo  Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Studio tańca Salsa Libre. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 28. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 29. Teren studia tańca Salsa Libre jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Studia. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 30. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 31. Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Studia Salsa Libre przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Studia.
 32. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studio. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 33.  Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu w szatni.
 34.  W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Studia Salsa Libre rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Studia.
 35. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 36. Uczestnik rejestrując się na zajęciach oświadcza, że brak jest po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Salsa Libre, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyk zdrowotnych wynikających z charakteru zajęć.
 37. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 38. Organizator lub instruktor mają prawo odmówienia Uczestnikowi udziału w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Salsa Libre w przypadku stwierdzenia, iż stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej uczestnika nie pozwala na bezpieczny udział w zajęciach swój lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania, skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.)
 39. Organizator ma prawo odmówienia Uczestnikowi udziału w zajęciach, jeśli ma on nieuregulowane należności względem Studia Tańca Salsa Libre. 

ZAWIESZANIE I ANULOWANIE KARNETÓW W SALSA LIBRE
 1. Studio Tańca Salsa Libre oferuje 2 rodzaje karnetów imiennych na stacjonarne zajęcia grupowe. Karnety nie obejmują wstępu na Warsztaty i Crash Coursy, chyba że w szczegółowych cennikach wskazano inaczej. 
  1. Karnet BASIC – obejmuje wstęp na określoną liczbę kolejnych jednostek lekcyjnych, jednego wybranego kursu;
  2. Karnet ELASTYCZNY – obejmuje wstęp na określoną liczbę dowolnych jednostek lekcyjnych w okresie 30 dni od dnia wykupienia karnetu;
 2. Studio Tańca Salsa Libre oferuje Członkostwo. Regulamin Członkostwa dostępny jest tu: https://www.salsalibre.pl/regulamin-czlonkostwa
  1. Członkostwo grupy choreograficznej - obejmuje wstęp na wszystkie zajęcia wybranej grupy choreograficznej oraz opcjonalnie zniżki na niektóre zajęcia lub wydarzenia organizowane przez szkołę.
 3. Ceny oraz szczegółowe warunki poszczególnych karnetów i planów członkowskich określa aktualny Cennik Salsa Libre dostępny pod adresem: https://www.salsalibre.pl/cennik

Zawieszanie karnetu lub członkostwa
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, a w szczególności w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego Organizator może przez wydanie odpowiedniego komunikatu, udzielić możliwości zawieszania karnetów lub członkostwa.
 2. Okres ważności zawieszonych karnetów lub członkostw zostaje przedłużony o czas zawieszenia.
 3. Odwieszenie karnetu lub członkostwa może nastąpić na żądanie Uczestnika lub z chwilą ustąpienia działania siły wyższej – w zależności od tego co nastąpi najpierw.
 4. Poza sytuacjami wskazanymi w punkcie 3. Organizator nie przewiduje możliwości zawieszania karnetów i członkostw, chyba że ich szczegółowe regulaminy stanowią inaczej.

Anulowanie karnetu i członkostwa
 1. Uczestnik ma prawo do anulowania karnetu - zerwania umowy świadczenia usług – w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punktach 6. i 7.
 2. W celu anulowania karnetu, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia woli na piśmie w recepcji Studia Tańca, pocztą na adres Salsa Libre, ul. Niemcewicza 24/48, 02-306 Warszawa lub drogą mailową na adres [email protected]
 3. Usługi wykorzystane w ramach anulowanego karnetu zostaną wycenione w innych formach rozliczenia obowiązującego w Salsa Libre, opisanych w Cenniku Salsa Libre – opłat za pojedyncze wejścia lub innych karnetów.
 4. W przypadku karnetu Basic, za zajęcia dla których Uczestnik nie zgłosił nieobecności w sposób zgodny z pkt. 12 działu "ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA SALSA LIBRE", nie przysługuje zwrot - traktuje się je jak zajęcia wykorzystane. 
 5. Jeśli w ramach nowego przeliczenia okaże się, że kwota wpłacona przez Uczestnika była wyższa, niż wartość usług przez niego wykorzystanych, obliczonych według obowiązujących w Cenniku Salsa Libre form rozliczenia, Organizator zobowiązuje się zwrócić różnicę.
  Przykład 1: Uczestnik wykupił Karnet Elastyczny na 24 wejścia za 449zł. Po wykorzystaniu 8 godzin postanowił anulować karnet. 8 godzin zostaje przeliczne na Karnet Elastyczny na 8 wejść w cenie 270zł. Uczestnikowi zostanie zwrócona różnica 449zł-270zł=179zł.
  Przykład 2: Uczestnik wykupił Karnet Elastyczny na 8. wejść za 270zł. Po wykorzystaniu 5 godzin postanowił anulować karnet. 5 godzin zostaje przeliczne na Karnet Elastyczny na 4 wejścia w cenie 150zł i jedno pojedyncze wejście w cenie 45zł. Uczestnikowi zostanie zwrócona różnica 270zł-150zł-45zł=75zł.
 6. Anulowanie karnetu nie jest możliwe, jeśli Uczestnik w ramach karnetu skorzystał już z usług o wartości przekraczającej koszt karnetu.
 7. Anulowanie karnetu nie jest możliwe, gdy został on w pełni wykorzystany lub gdy minął termin na jego wykorzystanie.
 8. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w każdym momencie. Świadczenie planu członkowskiego zakończy się w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu następne należności nie zostaną naliczone. Szczegółowe zasady wypowiedzenia członkostwa określa Regulamin Członkostwa
REKLAMACJE  
 1. Reklamacje można zgłaszać na adres [email protected]
 2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania.
Obowiązuje od 1.1.2023
Salsa Libre Sp. z o. o.
02-306 Warszawa
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 24/48
REGON: 147240032
NIP: 5252586203
KRS: 0000473243

SPOŁECZNOŚCI
PARTNERZY
Raz, dwa, trzy...
Pięć, sześć, siedem...